PO - Požární ochrana, dokumentace zdolávání požáru

Požární ochrana je velmi úzce provázaná s bezpečností práce a je velmi důležité vytvoření dokumentace přesně na míru danému podnikatelskému subjektu. Dokumentace je vytvořena dle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Je požadováno, aby dokumentaci vytvořila odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany nebo technik požární ochrany.

Koho se tvorba dokumentace PO týká?

Povinnost nastavit si dokumentaci PO a pravidelně ji aktualizovat se týká každého podnikatelského subjektu, tj. každé právnické i fyzické osoby, která má provozovnu. Na této provozovně je nutné nastavit vnitřní dokumentaci PO dané provozovny, zatřídit ji do kategorie požárního nebezpečí, opatřit provozovnu požárně poplachovými směrnicemi, požární knihou a dle velikosti a druhu provozu mít umístěné hasící přístroje na kterých jsou pravidelně vykonané revize. Nevíte si s tvorbou těchto dokumentů rady? Neváhejte se na nás obrátit. Vše potřebné Vám zajistíme. 

V oblasti požární ochrany nabízíme:

 • 1-149310436.jpgVstupní audit dané provozovny, kdy společně projdeme veškerou dokumentaci a prostory, navrhneme nápravná opatření
 • Zpracování vnitřní směrnice PO přímo Vám na míru dle platné legislativy
 • Zatřídění do kategorie požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Dokumentace zdolávání požáru (Operativní plán, Operativní karta) - textová + grafická část
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán - textová + grafická část
 • Požární řád
 • Jmenování a školení požárních hlídek
 • Zácvik preventistů požární ochrany
 • Požární kniha
 • Revize nouzového osvětlení
 • Roční kontroly PBZ (Požárně bezpečnostní zařízení)
 • A další

Proč si vybrat právě nás?

Jsme profesionálky a ke každému zákazníkovi zachováváme profesionální a zejména individuální přístup. Nechceme, aby společnost byla přehlcena papíry a nesmyslnými školeními, které vůbec neodpovídají zaměření společnosti. Na základě osobní schůzky a vstupního auditu se snažíme dokumentaci a školení zacílit tak, aby to bylo co nejefektivnější, nechceme plýtvat ani Vaším ani vlastním časem.

DZP - Dokumentace zdolávání požáru

DZP, neboli Dokumentace zdolávání požáru, je klíčovým prvkem zajištění bezpečnosti v případě požáru. Součástí této dokumentace jsou různé prvky, jako například operativní karta, operativní plán, posouzení požárního nebezpečí a požárně evakuační plány.

Operativní karta

Operativní karta je důležitým nástrojem pro rychlou orientaci a koordinaci při zásahu proti požárům. Obsahuje informace o objektu, jeho struktuře a umístění hasicích zařízení. Tato karta slouží jako podklad pro rychlé rozhodování a efektivní nasazení zásahových jednotek.

Operativní plán

Operativní plán je strategický dokument, který definuje postupy a opatření pro řešení mimořádných událostí spojených s požárem. Obsahuje detailní informace o způsobu koordinace jednotlivých složek intervenujících subjektů a stanovuje jejich povinnosti a pravomoci.

Posouzení požárního nebezpečí

Posouzením požárního nebezpečí se hodnotí možné rizika spojená s konkrétním objektem či prostorou. Na základě tohoto posouzení se pak přijímají preventivní opatření, která mají minimalizovat pravděpodobnost vzniku požáru a snížit jeho dopady.

Požárně evakuační plány

Požárně evakuační plány jsou součástí DZP a slouží k zajištění bezpečného a rychlého evakuování osob v případě požáru. Tyto plány obsahují podrobné informace o evakuačních trasách, únikových východech, umístění hasicích zařízení a další důležité informace pro správné jednání při požáru.

DZP je tedy klíčovým nástrojem pro prevenci, zvládání a minimalizaci rizik spojených s požárem. Jeho správné vypracování a aktualizace přispívají k ochraně životů a majetku.