skoleni.webpŠkolení

Školení provádíme přímo na míru našim zákazníkům prezenční formou, snažíme se v zaměstnancích vzbudit zájem o danou problematiku. Výklad provádíme srozumitelně a v rozsahu potřebném danému tématu. Pro každého zákazníka školení zajištujeme individuálně a snažíme se naslouchat a zaměřit školení tak, aby byla co nejvíce zaměstnancům prospěšná. Zákazníkům poskytujeme školící materiál a prostor na zpětnou vazbu.

1.  Školení BOZP – Bezpečnost práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Cílem školení je seznámit zaměstnancea další osoby, které se vyskytují na pracovištích zaměstnavatelese základními pojmy, informacemi o možném nebezpečí a způsobu ochrany, právem a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále se zabýváme problematikoupracovních úrazů a jejich odškodňováním, pracemizakázanými ženám a mladistvým, osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), problematikou alkoholu na pracovišti, dopravou, elektrickými zařízeními a jejich obsluhou, bezpečnostními barvami a značkami a dalšími věcmi s bezpečností práce úzce spojenými.

Pro koho je školení určeno:                                                             

Školení provádíme přímo na míru dané společnosti dle oboru, v kterém podniká. Je určeno pro všechny zaměstnance (řadové a vedoucí), kteří jsou v pracovněprávním vztahu vůči zaměstnavateli (HPP, DPP, DPČ).

Nabízíme:

 • Vstupní školení BOZP – provádí se při uzavření pracovní poměru, před započetím práce
 • Periodické (opakované) školení BOZP – pro řadové a vedoucí zaměstnance

Dle zákoníku práce § 103 odst. 3, musí být školení pravidelně opakováno, záleží na povaze rizika dané pracovní činnosti. Zákoník práce neuvádí přesnou periodu. Rozhodnutí nechává na zaměstnavateli, který má za úkol určit systém školení. Zpravidla se termíny školení BOZP opakují se školením požární ochrany a to pro vedoucízaměstnance 1x za 3 roky a řadové zaměstnance 1x za 2 roky.Ve výrobních společnostech s vyšší mírou rizika je vhodnější školení opakovat 1 x ročně.

Ověření znalostí a výstup:

 • Kurz je zakončen povinným testem
 • Při splnění testu získá účastníkcertifikát

Pro zaslání cenové nabídky vyplňte prosím poptávkový formulář


2.  Školení PO – Požární ochrana

§ 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci upravuje školení požární ochrany, která udává povinnost zaměstnavatele seznámit své zaměstnance se zajištěnímpožární ochrany na pracovišti.

Cílem školení je seznámit zaměstnance a osoby, které se zdržují na pracovišti právnických a fyzických podnikajících osob se základním chováním při vzniku a zdolávání požáru a také na prevenci proti vzniku požáru. Zaměstnanci jsou také seznámeni se základními dokumenty PO, zatříděním do kategorie dle požárního nebezpečí, hasícími přístroji aj. V rámci školení preventivní požární hlídky jsou zaměstnancidále seznámeni s povinnostmi vyplývajícími ze zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.

Pro koho je školení určeno:

Školení požární ochrany je určeno pro všechny právnické a fyzické podnikající osoby, stejně jako u školení BOZP je školení určeno pro řadové a vedoucí zaměstnance. Společnosti, které provozují činnosti se zvýšením požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím a mají nejméně 3 zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost mít zřízenou preventivní požární hlídku.

Nabízíme:

 • Vstupní školení PO – provádí se vždy před zahájením pracovní činnosti
 • Periodické školení PO – provádí se opakovaně – 1 x za 2 roky pro řadové zaměstnance a 1 x za 3 roky pro vedoucí zaměstnance. 
 • Školení preventivních hlídek – provádí se opakovaně – 1 x za rok(část teoretickáxčást praktická)
 • Preventista PO – provádí se opakovaně – 1 x za rok (takový zaměstnanec může sám provádět roční prohlídky a školení zaměstnanců v provozech, nesmí však zpracovávat dokumentaci PO)

Ověření znalostí a výstup:

 • Kurz je zakončen povinným testem
 • Při splnění testu získá účastníkcertifikát

Pro zaslání cenové nabídky vyplňte prosím poptávkový formulář.


3.  Školení první pomoci

§ 103 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. udává povinnost zaměstnavateli zajistit školení první pomoci všem zaměstnancům.

Cílem školení je naučit zaměstnance jak se mají chovat při různých situacích. Seznámí se se základní lékařskou péčí před příjezdem záchranné služby.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pro zaměstnance, který je v pracovněprávním poměru a je odpovědný za zabezpečování první pomoci na pracovišti.

Ověření znalostí a výstup:

 • Kurz je zakončen povinným testem
 • Při splnění testu získá účastník osvědčení

Pro zaslání cenové nabídky vyplňte prosím poptávkový formulář.


4.  Školení řidičů referentských vozidel

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Cílem školení je seznámit zaměstnance se zásadami bezpečné jízdy, s právy a povinnostmi zaměstnanců (řidiče referenta) a zaměstnavatele, jak se chovat při dopravní nehodě, s aktuálními novinkami, s bodovým systémem a přestupky a další.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří používají služební či soukromé vozidlo do 3,5 t na činnosti spojené s výkonem práce a jsou v pracovněprávním vztahu vůči zaměstnavateli (HPP, DPP, DPČ) bez ohledu na to, zda to má zaměstnanec uvedeno v pracovní smlouvě.

Nabízíme:

 • Školení řidičů referentských vozidel – provádí se opakovaně – 1 x za rok

Ověření znalostí a výstup:

 • Kurz je zakončen povinným testem
 • Při splnění testu získá účastníkpotvrzení o školení

Pro zaslání cenové nabídky vyplňte prosím poptávkový formulář.


5.  Školení dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. ("Vyhláška 50")

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Cílem je seznámit zaměstnance s povinnostmi a právy zaměstnance a zaměstnavatele při práci s elektrickými spotřebiči, s faktory ovlivňujícími úraz elektrickým proudem, s bezpečnostními zásadami, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a další.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pro pracovníky, kteří manipulují s elektrickými spotřebiči, ale nemají elektrotechnické vzdělání ve smyslu Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Nabízíme:

 • Školení §4
 • Školení §6
 • Školení §7

Ověření znalostí a výstup:

 • Kurz je zakončen povinným testem
 • Při splnění testu získá účastník osvědčení o absolvování

Pro zaslání cenové nabídky vyplňte prosím poptávkový formulář.